/ by Yasmin Mund

I’ve got new kicks so I’ll be sweet for #citytosurf yeah? 🏃👟👞🏆🏁

I’ve got new kicks so I’ll be sweet for #citytosurf yeah? 🏃👟👞🏆🏁